• ฐานการเรียนรู้ 80 total views 4 recent views

    อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ...
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 12 กรกฎาคม 2565
  • หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ 99 total views 6 recent views

    ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 12 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).