ข้อมูล GIS ของชุมชนบนพื้นที่สูง

เป็นชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงานของ สวพส. อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 มีเป้าหมายขยายผลความสำเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่ 1 กลุ่มบ้านที่พัฒนาแบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ์ - กลุ่มพื้นที่ 2 กลุ่มบ้านที่พัฒนาไปบางกิจกรรมโดยร่วมกับบางหน่วยงานและภาคเอกชน - กลุ่มพื้นที่ 3 กลุ่มบ้านเครือข่ายการเรียนรู้

นอกจากนี้ ยังการให้บริการข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในรูปแบบ shp file ในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ และกลุ่มบ้านระดับการพัฒนา เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ช่วยสนับสนุนให้การวางแผนปฏิบัติการ มีความมแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban@mail.hrdi.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักยุทธสาสตร์และแผน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
  • DOC/DOCX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://gisportal.hrdi.or.th/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=545c59461da94446a3ce6beb75035b71&draft=true
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 14 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กรกฎาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar จิรนันท์ อินทรกำเนิด
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567