• ชุดโครงการวิจัย 62 total views 4 recent views

  แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 12 กรกฎาคม 2565
 • รายการทรัพย์สินทางปัญญา 48 total views 5 recent views

  ฐานข้อมูลผลงานที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเกิดจากการเข้าไปดำเนินการวิจัยบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย...
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 12 กรกฎาคม 2565
 • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 58 total views 3 recent views

  ฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงข้อมูลเครือข่ายทางวิชาการ ที่ร่วมดำเนินการกับ สวพส.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 12 กรกฎาคม 2565