• ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง 279 total views 6 recent views

  ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 9 พฤศจิกายน 2566
 • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง 136 total views 3 recent views

  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • ข้อมูล GIS ของชุมชนบนพื้นที่สูง 111 total views 3 recent views

  การให้บริการข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในรูปแบบ shp file ในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ และกลุ่มบ้านระดับการพัฒนา เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ช่วยให้การวางแผนปฏิบัติการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 31 สิงหาคม 2564